Zásady spracovania osobných údajov

 

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov:

Mgr. Renáta Vadkertiová, Pri Vápenickom potoku 84, 841 06 Bratislava

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. č. +421 908 509 747 alebo prostredníctvom e-mailu mail@renatavadkerti.online.

Bezpečnosť

Správca prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil údaje, ktoré vedie proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

Právo na informácie

Na požiadanie vám správca podľa možností obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek snahám správcu o správnosť údajov a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, správca ich na požiadanie opraví.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na mail@renatavadkerti.online, kde vám je správca k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním ako správca podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení

vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Ak navštívite moju webovú stránku, zaznamenajú moje webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovou stránkou, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, pokiaľ mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci odoslania kontaktného formulára, ankiet, vypísanie cien alebo na realizáciu zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vložením osobných údajov na niektorú z mojich stránok súhlasíte so zaslaním obchodných informácií. Správca používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Spolupracovníci správcu, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Pracujem len s údajmi a kontaktmi, ktoré mi dali súhlas. Vaše údaje chcem použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť na ne váš názor. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla podľa toho zablokovať údaje.

Cookies

Správca používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky.

Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame/spracovávam osobné údaje, ktoré nám/mne sami zveríte, a to z nasledovných dôvodov:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, telefón, adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy

  • vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste zákazníkmi, vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k vystaveniu a evidencii daňových dokladov

  • marketing – napr. zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Pokiaľ ste mojím zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, nakoľko oprávnene predpokladáme, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, posielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • fotografická dokumentácia – živé akcie

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta lepšie ochrániť ako my a špecializujú sa na dané spracovanie.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Webglobe, WordPress, Facebook, Google. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Prenos údajov mimo Európskej únie

Všetky operácie spracovania osobných údajov sa budú vykonávať na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ by ste chceli využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: mail@renatavadkerti.online. Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Pokiaľ by ste si chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. K tomu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré mám u seba k dispozícii/zo svojho systému aj zo systému všetkých subdodávateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch so/sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas zákonom stanovenej lehoty. V tomto prípade vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníctvom emailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najprv mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a opraviť prípadné chyby.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobný údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nimi. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje

vydané žiadnej inej tretej strane.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám posielam, pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Pokiaľ ešte nie ste mojím zákazníkom, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu.

V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.